תנאי שימוש לאפליקציה – "זאביק קורא"

כללי

 1. אפליקציית “זאביק קורא” (להלן:”האפליקציה“), נועדה להקנות ניצני אוריינות וחדוות הקריאה לילדים בגילאי 2-5, בשפה העברית בלבד. השירות ניתן בחינם עבור הורים לילדים בגילאים 2-5 אשר ירשמו כמשתמשים של האפליקציה. ישנם 2 מאגרי מידע שקשורים לאפליקציה (להלן: “מאגרי המידע“), של הדוא”ל של המשתמשים באפליקציה, ושל מערכת דיוור ישיר שמלווה את האפליקציה באמצעות דיוור שיווקי (להלן: “הדיוור“). מאגרי המידע מנוהלים על ידי הבעלים, כהגדרתו להלן, בכפוף להוראות הדין לעניין זה.
 2. הבעלים של האפליקציה היא חברת קול הקויוטי הקורא בע”מ (חברה ישראלית) (להלן: “הבעלים“), והיא פיתחה ובנתה את האפליקציה יחד עם חברת ג’ינג’ר ג’ין בע”מ (חברה ישראלית) (להלן: “ג’ינג’ר“).
 3. הורדת האפליקציה הינה לגילאי למעלה מ-18 שנה בלבד. שימוש באפליקציה על ידי קטינים מותר רק באישור, באחריות ובפיקוח של האפוטרופוס שלהם על פי דין.
 4. השימוש באפליקציה בעצמו מהווה הצהרה מטעמך כי הנך בן למעלה מגיל 18, וכי כל מקרה של שימוש על ידי קטין באפליקציה הינו בידיעתך ובהסכמתך, כאפוטרופוס על פי דין של הקטין.
 5. נא קרא בעיון תנאי שימוש אלה טרם שימוש באפליקציה, היות והשימוש באפליקציה, לרבות עיון במידע המפורסם באפליקציה, מהווים הסכמתך להוראות אלה כולן. ככל ואינך מסכים לאמור בתנאי שימוש אלה, עליך להימנע מלעשות בה כל שימוש, ובכל זה לא להמשיך ולקרוא בה.
 6. תנאי שימוש אלה חלים על האפליקציה ו/או כל חלק ממנה, לרבות השימוש בה ובתכנים הכלולים בה, לרבות עיצובים, קוד מקור, מודולי תוכנה ותכנים ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם של האפליקציה ו/או שהאפליקציה מאפשרת גישה אליהם ו/או הורדה שלהם, והם מהווה חלק אינטגרלי מהאפליקציה, השימוש בה, והשירותים המוצעים בה ובאמצעותה.
 7. בתנאי שימוש אלה הביטוי “האפליקציה” כולל גם כל שירות, מוצר, קוד מקור, מודול תוכנה, יישום תוכנה, טקסט, תצלום, תמונה, עיצוב, איור, מפה, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה, ביטוי, יצירה, ידע או מידע אחר, בשלמותו או בחלק, הקיימים ו/או שיהיו קיימים באפליקציה ו/או שנעשה שימוש בהם לתכנונה ו/או אפיונה ו/או המוזנים אלה ו/או הכלולים בה ו/או הממוענים במסגרתה, בכל אמצעי תקשורת ודרך, בין על ידך ובין על ידי צד שלישי אחר, וכן כל זכויות הקניוון הרוחני, לרבות אך לא רק, זכויות יוצרים, לרבות מוסריות, פטנטים, מדגמים, סימני מסחר וכיו”ב.
 8. במסגרת הרישום לאפליקציה, הנך נדרש לאשר כי אתה מאשר את תנאי שימוש אלה ומסכים לכל האמור בהם, ובכלל זה למסירת ולהעברת המידע הכרוך בשימוש באפליקציה, מרצונך החופשי ומבלי שחלה עליך כל חובה לעשות כן,  וכן תידרש למלא כינוי וכתובת דוא”ל, ובהמשך לכך תקבל דוא”ל לאימות מאת האפליקציה.לאחר מכן ניתן להשתמש באפליקציה כמשתמש רשום, ללא קשור להליך האימות בדוא”ל.
 9. לצורך שיפור האפליקציה והפדגוגיה, במסגרת השימוש באפליקציה הינך מסכים כי יאספו נתונים ומידע על השימוש שלך באפליקציה, לרבות הרגלי השימוש, כמפורט גם במדיניות הפרטיות של האפליקציה. יחד עם זאת, נתונים כאמור לא יאספו במקרה של שימוש באפליקציה שאינו מקוון.
 10. אם הינך אפוטרופוס של קטין על פי דין, הינך רשאי לאפשר לקטין שאתה האפוטרופוס שלו, לעשות שימוש בתכנים באפליקציה, ובלבד שהינך עושה זאת בהסכמה בכתב של כל האפוטרופוסים הנוספים של הקטין. שימוש משתמש קטין, שלא בהסכמת אפוטרופוס על פי דין, איננו באחריות הבעלים. שימוש קטין משתמש ללא פיקוח וללא נשיאת אחריות האפוטרופוס על פי דין, יחשב להפרה של תנאי שימוש אילו על כל המשתמע מכך והבעלים לא יהיה אחראי לכל סוג של טענה ו/או נזק שעלולים להיווצר בשם כך.
 11. השימוש באפליקציה ובתכנים שבה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג, והבעלים לא יישאו בכל אחריות מעבר לאמור בתנאי שימוש אלה ובכל מקרה לא תהא אחראית להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו.
 12. שימוש הקטין אשר הינך האפוטרופוס שלו בתכנים המוצגים באפליקציה, ובשירותי האפליקציה ייעשו על אחריותךהבלעדית והמלאה.
 13. מובהר כי הוראות הסכם זה יחולו על כל שימוש שתעשה בעצמך ו/או באמצעות קטין שאתה האפוטרופוס על פי דין שלו.
 14. לשם הנוחות, תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון יחיד זכר, ואומנם הוראות תנאי שימוש אלה נוגעים באופן שווה, על אותה הלשון, לשני המינים, לרבות לרבין וכן לתאגידים ולכל גוף אחר.
 15. תנאי שימוש אלה ניתנים לשינוי בכפוף לאמור בסעיף 31 להלן.

זכויות יוצרים

 1. כל הזכויות, בכל מרכיבי האפליקציה, על כל רכיביה, לרבות ומבלי למצות, תוכנה, קוד, מודלים, המידע עצמו, הממשק, המערכות על אפיונה, העיצוב הגרפי וכל רכיב ו/או אלמנט אחר הקשור לאפליקציה והנלווים אליה, הן של הבעלים בלבד, לרבות באמצעות הסדרים עם צדדים שלישיים המתירים את שימוש הבעלים.
 2. הבעלים מקנה למשתמש זכות שימוש אישית בלבד, שלא למטרת מסחריות ו/או אחרות, לו ולקטינים שהוא האפוטרופוס על פי דין שלהם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה וכל דין.
 3. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האפליקציה בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות האפליקציה ותנאי שימוש אלה.
 4. אין לגזור, לשכפל, לצלם, להעתיק, למסור או להעביר לגורם אחר, או לתרגם לשפה אחרת, כולל שפת מחשב, להפיץ, לעבד, למחוק, להוסיף, לשנות, למכור, להשכיר, להשאיל, להציג בפומבי או לבצע בפומבי, לרבות יצירת יצירה נגזרת, או בכל דרך אחרת, איזה מרכיבי האפליקציה המנויים לעיל, מבלי לקבל הרשאה מראש ובכתב מהבעלים (לשם קבלת הסכמה כאמור ניתן לפנות בכתב לדוא”ל: [email protected].
 5. הינך מתחייב מתחייב כי לא תפרסם ברבים את תכני האפליקציה ו/או כל חלק מהם, אלא בתנאים, כמפורט באפליקציה. בנוסף, הינך מתחייב, כי לא תפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של האפליקציה, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא תשכפל, לא תצלם, לא תעתיק ולא תדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך מאגרי המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, הינך מתחייב כי לא תאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
 6. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי “שימוש הוגן” באפליקציה או באיזה מרכיביה, הינו כפוף להוראות הדין, לרבות מתן קרדיט למחובר התוכן והאפליקציה ומבלי להטיל בתוכן כל פגם או לעשות בו כל שינוי או כל פעולה פוגענית אחרת, מכל סוג.

הגבלת אחריות

 1. הבעלים יפעלו להימנע מפגם ו/או ליקוי ו/או טעות באפליקציה, וכן לשמור על הדיוק, האיכות, השלמות וניקיון הנתונים, באפליקציה, במאגרי המידע, בתוכנה ובממשק, אך לא תהיה על הבעלים כל אחריות בקשר עם כך.
 2. הבעלים אינם מתחייבים כי האפליקציה ו/או השימוש שיעשה בה, יענו על צורך כלשהו של המשתמש. השימוש באפליקציה הינו באחריות המשתמש בלבד.
 3. הבעלים והאפליקציה אינם באים להחליף גוף ו/או גורם כלשהו במערכת החינוך, והמידע הכלול באפליקציה הינו עצמאי ובא לשמש כתוספת בלבד. לא מוטלת ולא תוטל על הבעלים כל אחריות בקשר עם פרסום, הפצה, איכות, דיוק ושלמות החומר הכלול באפליקציה ו/או בהשפעותיה.
 4. מעת לעת יתכן והאפליקציה תפנה אליך בבקשה לקבלת משוב או לדרג אותה בחנות האפליקציות. אינך חייב להשיב על המשוב או לתת דירוג. ככל והינך בוחר להשיב על המשוב.
 5. הינך מצהיר כי ידוע לך שהבעלים אינם אחראים לכל שימוש שהינך או המשתמש באפליקציה מטעמך עושה, וכי הינך אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש כאמור.
 6. הבעלים, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לרבות אך לא רק ג’ינג’ר, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באפליקציה ו/או בתוכנה ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת שירותי האפליקציה, לרבות ביטולה ומחיקתה, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

הפסקת שימוש

 1. הבעלים רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילות של כל משתמש באפליקציה, אם לא יעמוד בתנאי שימוש אלה ו/או יפר הוראת דין, לרבות באמצעות חסימת IP, ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לבעלים בנסיבות כאמור, לרבות במידת הצורף גילוי וחשיפה זהות המשתמש.

סמכות שיפוט

 1. כל מחלוקת הקשורה לשימוש באפליקציה, לתכני האפליקציה ולכל הנובע ו/או הקשור בכך, תידון בבתי המשפט בישראל בלבד, במחוז תל אביב, על פי החוק הישראלי בלבד.
 2. אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך כי הוראה מהוראות שימוש אלה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.
 3. הבעלים שומר על זכותו לשנות את תנאי שימוש ואת מדיניות הפרטיות מעת לעת מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באפליקציה, ומעת הפרסום תנאי השימוש החדשים, לרבות מדיניות הפרטיות ככל שתעודכן, יחולו על המשתמש.

שונות

 1. האפליקציה פועלת גם ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחרות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) תלויה בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. הבעלים אינם נותנים כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האפליקציה ו/או פעולתה ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין/חסינה מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל הבעלים או מי מטעמו, לרבות ספקיו, והבעלים לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
 2. כידוע, רשתות תקשורת ואפליקציית אינטרנט חשופות להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. הבעלים נוקטים במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באפליקציה אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. הבעלים אינו מתחייב שהשירותים והמידע באפליקציה ובשרתי האפליקציה (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באפליקציה, ובהזנת פרטים הינך משחרר את הבעלים מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד הבעלים ו/או מי מטעמו בקשר עם כך.
 3. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת, להיות נמען להודעות דיוור שישלחו אליו מהאפליקציה ובדוא”ל וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת הדוא”ל המופיעה באפליקציה, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות דיוור.
 4. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באפליקציה יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.